جلسه شورای دانش آموزی

جلسه شورای دانش آموزی

جلسه شورای دانش آموزی مقطع متوسطه 2 باحضورمدیرمقطع و معاونان پرورشی وفرهنگی و اعضای اصلی  شورا ( دانش آموزان  باتیس گودرزی - پارسا عابدینی- محمدامین خدابنده- بردیا گرامی وامیرعلی اسماعیلی ) برگزار شد . دراین جلسه پس از توضیحات آقای محمودی پور درخصوص وظایف شوراها و اهمیت کارشورایی ، رئیس شورا :دانش آموزباتیس گودرزی و نایب رئیس: پارسا عابدینی با انتخاب اعضا اعلام گردیدند.  معاونت فرهنگی وپرورشی

گزارش تصویری