نمیش نوع دوستی وهمدلی همکاران ودانش آموزان مجتمع دکترهشترودی

نمایش نوع دوستی وهمدلی همکاران مجتمع دکترهشترودی

به گزارش معاونت فرهنگی وپرورشی مجتمع دکترهشترودی دانش آموزان وهمکاران این مجتمع دراقدامی خودجوش و نوع دوستانه به کمک مردم استان های سیل زده کشور شتافتند . مبلغ 32000000 ریال وجه نقد توسط دانش آموزان وهمکاران و20000000 ریال  توسط مجتمع دکترهشترودی وکمک های غیرنقدی شامل موادغذایی وبهداشتی وپوشاک اهداگردید.

گزارش تصویری